ایرانیت سیمانی

ایرانیت سیمانی

ایرانیت سیمانی صفحه موجداری است که برای پوشش سقف یا ایجاد پوشش و دیوار استفاده میشود.جنس آن فایبرگلاس یا پنکوسیم، که مخفف پنبه کوهی – سیمان است. در ایران، اترنیت، ایرانیت، آذریت می نامند
نام پنکوسیم به جای همه آنها برای نوع سیمانی برگزیده شد.
کلمات کلیدی:”ایرانیت سیمانی” “ایرانیت” “پوشش سقف” “پنکوسیم”