ایمنی و حفاظت های کارگاهی

نکاتی درباره ایمنی و حفاظت های کارگاهی :

1- افرادی که با مصالح فلزی سنگین سروکار دارند باید به دستکش حفاظتی مجهز باشند.

2- تیرآهن باید به ارتفاع کم طوری روی هم انباشته شود که امکان غلتیدن آن نباشد.
3- ورق فلزی باید به طور افقی روی هم انباشته شده و ارتفاع آن از یک متر بیشتر نباشد.
4- وطرف لوله های فلزی که انبار می شوند باید به وسیله میله آهنی یا وسایل مشابه دیگر مهار شوند که از باز شدن و غلتیدن آن ها جلوگیری گردد.
5- برای بالا بردن تیرهای آهن باید از کابل یا طناب های محکم استفاده شود. برای جلوگیری از خمش بیش از حد باید چوب یا وسیله مشابه دیگری در بین تیرآهن و کابل قرار داده شود و از زنجیر برای بالا بردن تیرآهن
استفاده نشود.
6- در موقع نصب ستونها یا تیرهای حمال و غیره قبل از جداکردن نگهدارنده تیرآهن باید حداقل نصب تعداد پیچ و مهره ها یا جوشکاری های لازم انجام شده باشد.
7- خرپاها باید به وسیله نگهدارنده برروی پایه قرار گیرد و پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان کامل از پایدار بودن آن از نگهدارنده جدا شود.
8- قبل از نصب هر تیرآهن برروی تیرآهن دیگر، تیرآهن زیرین باید صددرصد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد.
9- در مواردی که تیرآهن در کف طبقه به طور موقت قرارداده می شود کلیه اتصالات طبقه پایین باید انجام شده باشد.
10- تیرها و ستون ها باید بلافاصله پس از نصب، توسط سرکارگر جهت اطمینان از انجام صحیح و کامل کار بازدید شود.
11- در مواقع بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان باید از نصب و برپاداشتن تیرهای فلزی خودداری شود.
12- افرادی که در ارتفاع بیش از 3 متر کار می کنند و احتمال سقوط آن ها می رود باید مجهز به کمربند حفاظتی و طناب نجات باشند و کلیه اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از سقوط آنان به کار برده شود.

ویلا سوله

مجری خدمات سوله و ویلا در سراسر ایران

وبسایت : www.vilasoole.ir