تهیه و فروش ورقهای گالوانیزه و رنگی

تهیه و فروش ورقهای گالوانیزه و رنگی

طرح ها و رنگهای مختلف : ورق تکچین , تایل تکچین , ورق کرکره , ورق ذوزنقه , ورق سینوسی , ورق شادولاین , ورق طرح سفال پالرمو , طرح سفال ژنوا , ورق طرح سفال جنوا , تایلهای پرچین , ایرانیت فلزی , ایرانیت سیمانی , ایرانیت رنگی

تولید ورق های طرح سفال و کرکره یا سینوسی و ذوزنقه و شادولاین فرمینگ ورق گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت و ابعاد و رنگ بندی مختلف . تولید و فروش و اجرای انواع ورق های پوشش سقف ( ورق کرکره ، ورق ذوزنقه ، ورق سینوسی ، ورق شادولاین ، ورق طرح سفال پالرمو و طرح سفال ژنوا یا جنوا ، تایلهای پرچین و...)

تولید ورق های طرح سفال و کرکره یا سینوسی و ذوزنقه و شادولاین فرمینگ ورق گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت و ابعاد و رنگ بندی مختلف . تولید و فروش و اجرای انواع ورق های پوشش سقف ( ورق کرکره ، ورق ذوزنقه ، ورق سینوسی ، ورق شادولاین ، ورق طرح سفال پالرمو و طرح سفال ژنوا یا جنوا ، تایلهای پرچین و…)

فرمینگ ورق گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت و ابعاد و رنگ بندی مختلف . تولید و فروش و اجرای انواع ورق های پوشش سقف ( ورق کرکره ، ورق ذوزنقه ، ورق سینوسی ، ورق شادولاین ، ورق طرح سفال پالرمو و طرح سفال ژنوا یا جنوا ، تایلهای پرچین و...)

فرمینگ ورق گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت و ابعاد و رنگ بندی مختلف . تولید و فروش و اجرای انواع ورق های پوشش سقف ( ورق کرکره ، ورق ذوزنقه ، ورق سینوسی ، ورق شادولاین ، ورق طرح سفال تکچین , ورق طرح سفال پالرمو و طرح سفال ژنوا یا جنوا ، تایلهای پرچین و…)